การยื่นคำขอรับอนุญาตสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา)

การยื่นคำขอรับอนุญาตสมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) 3 ประเภท เท่านั้น ได้แก่  1.ศึกษาวิจัย  2.จำหน่าย/แปรรูป  3.ส่งออก

สมุนไพรควบคุม (ช่อดอกกัญชา) เพื่อการค้า สามารถยื่นคำขอที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ชั้น1 

สอบถาม/ปรึกษา ณ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ หรือโทร 074326091 ต่อ 107 / 0887880748 / ID Line : pansk65 ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

ข้อควรรู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ไม่มีนโยบายให้ประชาชนชำระเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าหน้าที่

การชำระเงินค่าคำขออนุญาตและค่าใบอนุญาต โดยชำระเงินที่เจ้าหน้าที่การเงิน ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ชั้น1 ของ สสจ.สงขลา เท่านั้น และผู้ประกอบการจะได้รับใบเสร็จรับเงิน (สีเขียว) เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งหลังชำระเงิน

ซึ่งค่าธรรมเนียมมี 4 ประเภท เท่านั้น ได้แก่  1.ค่าคำขออนุญาต 20 บาท  2.ค่าใบอนุญาตศึกษาวิจัย 1,000 บาท  3.ค่าใบอนุญาตจำหน่าย/แปรรูป 3,000 บาท  4.ค่าใบอนุญาตส่งออก 20,000 บาท

เจ้าหน้าที่ไม่รับตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆทางไลน์ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือผู้รับมอบอำนาจ ต้องเตรียมมายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ณ กลุ่มงานฯเท่านั้น 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 376