กลุ่มงานภายใน
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร มือภือ เอกสาร เว็บไซต์
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 074-326097 ต่อ 105 - 088-7881754 เอกสาร
ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 074-326097 ต่อ 404 - 088-7881749 เอกสาร เว็บไซต์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 074-326097 ต่อ 305 074-312703 088-7881751 เอกสาร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป เอกสาร
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 074-326097 ต่อ 405 074-326051 088-7881758 เอกสาร เว็บไซต์
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 074-326097 ต่อ 504 074-312863 088-7881757 เอกสาร
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 074-326097 ต่อ 304 - 088-7881752 เอกสาร เว็บไซต์
ฝ่ายปฐมภูมิ สุขภาพภาคประชาชน และสื่อสารองค์กร 074-326097 ต่อ 103 074-313292 088-7881750 เอกสาร เว็บไซต์
ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์ 074-326097 ต่อ 108 047-323292ต่อ 14 088-7881755 เอกสาร
ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา 074-326097 ต่อ 106 074-323292 ต่อ 12,13,15 088-7881747 เอกสาร เว็บไซต์
ฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ 074-326097 ต่อ 302 074-440637 088-7881753 เอกสาร
กลุ่มกฎหมาย 074-326097 ต่อ 506 - 088-7861903 เอกสาร
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 074-326097 ต่อ 409 074-313800 088-7862535 เอกสาร
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 074-326097 ต่อ 303 074-312237 088-7881760 เอกสาร
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 088-7880748 เอกสาร
ผู้บริหาร เอกสาร
งานธุรการและประชาสัมพันธ์ 074-326097 ต่อ 100,101 088-7881745 เอกสาร
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 074-326097 ต่อ 201 088-7922730 เอกสาร
งานการเงินและการบัญชี 074-326097 ต่อ 403 เอกสาร เว็บไซต์
ฝ่ายดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ 074-326097 ต่อ 406 088-7921722 เอกสาร เว็บไซต์
ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมภายใน 074-326097 ต่อ 505 088-7861902 เอกสาร
งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง เอกสาร
งานสำนักงานเลขานุการและอำนวยการ เอกสาร
ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด เอกสาร
รพศ./รพท./รพช.
หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร มือภือ เว็บไซต์
รพ.หาดใหญ่ 0 7427 3100 0 7424 6000 เว็บไซต์
รพ.สงขลา 0 7433 8100 0 7444 7625 เว็บไซต์
รพ.ระโนด 074-392-932 074-391-020 เว็บไซต์
รพ.สะเดา 0 7437 9990 0 7441 4236 เว็บไซต์
รพ.ปาดังเบซาร์ 0 7452 2504 0 7452 2503 ต่อ 102 เว็บไซต์
รพ.รัตภูมิ 0 7443 0390-9 0 7438 9022 เว็บไซต์
รพ.คลองหอยโข่ง 0 7455 3433-4 0 7455 3438 เว็บไซต์
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 0 7437 3080-9 0 7437 1333 เว็บไซต์
รพ.จะนะ 0 7420 7067-70 0 7420 7072 เว็บไซต์
รพ.ควนเนียง 0 7438 6646 0 7438 6647 เว็บไซต์
รพ.สะบ้าย้อย 0 7437 7100 0 7437 7100 ต่อ 102 เว็บไซต์
รพ.นาหม่อม 0 7459 3774-8 0 7459 3774-8 เว็บไซต์
รพ.เทพา 0-7437-6359-60,0-7437-6461 0-7537-6359-60ต่อ103 เว็บไซต์
รพ.สทิงพระ 0 7439 7112 0 7439 7109 เว็บไซต์
รพ.สิงหนคร 0 7433 0539-43 0 7433 0538 เว็บไซต์
รพ.บางกล่ำ 0 7432 8221 กับ 0 7432 8222 074-328223 เว็บไซต์
รพ.กระแสสินธุ์ 0 7439 9844-5 0 7439 9843 เว็บไซต์