วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2567
วาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 05/07/2567 เวลา 13:00 น.
ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร ประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ไฟล์วาระการประชุม : ดาวน์โหลด

ไฟล์ Onepage ข้อสั่งการ :

ไฟล์รายงานการประชุม :

ก่อนวาระการประชุม

1. ประกอบพิธีเปิดการประชุม ณ โต๊ะหมู่บูชา  

2. อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล)


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
  (ผู้นำเสนอ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม)
  1.3 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
  (ผู้นำเสนอ นายนิภาศ นิลสุวรรณ)
  1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ อปสข.
  (ผู้นำเสนอ นางมาริษา วุฒิกระพันธ์)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
  3.1 ผลการดำเนินงาน Financial Data Hub
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
  3.2 ผลการดำเนินงานกองทุนตำบล
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
  3.3 การเบิกจ่ายกรณีศักยภาพเฉพาะ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องจากหน่วยงานภายนอก ศูนย์วิชาการ
  4.1 มาตรการ 4 เน้น 4 เดือน เพื่อรับมือการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน
  (ผู้นำเสนอ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องจากผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
  6.1 ผลงานสำคัญนโยบายกระทรวงสาธารณสุข “5 เร่งรัดพัฒนา 5 สานต่อ”
  
  6.1.1 โครงการพระราชดำริฯ/เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์
  
  6.1.1.1 โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ
  (ผู้นำเสนอ นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา )
  6.3 ร่าง พ.ร.บ.งบลงทุนปี 2568
  (ผู้นำเสนอ นพ.ศุภโชค ก่อวิวัฒน์สกุล)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องจากโรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องติดตามความ ก้าวหน้าการดำเนินงาน
  9.1 ผลการดำเนินงานงบลงทุน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.2 ติดตามการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
  9.4 ผลการดำเนินงานยาเสพติด
  (ผู้นำเสนอ ฝ่ายสุขภาพจิตและยาเสพติด)
  9.5 ผลการดำเนินงานบัตรประชาชนใบเดียว
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล)
  9.6 ผลการดำเนินงาน BackOffice
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล)
  9.7 ผลการดำเนินงานงบค่าเสื่อม
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานประกันสุขภาพ)
  9.8 ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Smart Walk Strong Bone
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ / นพ.ชัชวาลย์ ไพโรจน์ รพ.หาดใหญ่)
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องเพื่อทราบ
  10.1 ผลการประเมินมาตรฐาน srrt ปี 2567
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)
  10.2 แผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน ธนาคารออมสิน
  (ผู้นำเสนอ กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องเพื่อทราบโดย เอกสารของการประชุม
ระเบียบวาระที่ 12 ข้อสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ