การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี 2567