วิจัย

 ทีมให้คำปรึกษา

  • - นายวรัตถ์ ศิริชา     08 8835 9279
  • - ดร.อัฐพงค์ คงช่วย     09 1048 9007
  • - น.ส.ศรัญญา ระยับแสงมงคล     081 388 6266
คำสั่งวิจัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

จริยธรรมวิจัย

 การพิจารณาจริยธรรมวิจัยแบบเต็มชุด (Full Board )

  • ไตรมาส 1 เดือนพฤศจิกายน
  • ไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์
  • ไตรมาส 3 เดือนพฤษภาคม
  • ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม
เกณฑ์การประเมินโครงการวิจัยครั้งแรก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนการยื่นขอใบรับรองจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
หลักฐานประกอบการยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นขอจริยธรรมวิจัย
หมายเหตุ : ส่งเอกสารล่วงหน้า1 เดือน พิจารณาแบบเต็มชุด จำนวน 10 ชุด พิจจารณาแบบเร็ว จำนวน 3 ชุด (อ่านเอกสารการยื่นขอพิจารณาครั้งแรก)